top of page

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Lyžování je sport, který probíhá za velmi proměnlivých vnějších podmínek. Máme tím na mysli např. kvalitu sněhu, charakter terénu i počasí. Volba forem a metod výuky by měla vždy vycházet z obecných didaktických zásad a měla by brát v úvahu nejen proměnlivé přírodní prostředí, ale také úroveň pohybových schopností, dovedností i psychickou vyspělost žáků či klientů.

Lyžařský výcvik na běžeckých i sjezdových lyžích je dlouhodobý vyučovací proces s cílem osvojit si všechny pohybové dovednosti potřebné pro zvládnutí celého obsahu i rozsahu běžecké a sjezdové techniky. Tyto dovednosti je možné později uplatnit jak v rekreačním, tak i závodním pojetí lyžování.

V průběhu výcviku dochází k osvojování a zdokonalování nových pohybových dovedností umožňujících plynulý pohyb po sněhu. Cílem není pouze zvládnutí techniky jízdy za ideálních podmínek, ale i v různých terénních a sněhových situacích. Pomocí pohybových, rovnovážných a dalších analyzátorů získává lyžař informace o vnějším prostředí. Zmiňované analyzátory provádí rozbor informací a zajišťují optimální reakci na jejich změny. Tyto reakce spolu s ostatními vjemy vytvářejí ve zdokonalené podobě komplexní lyžařské vjemy.

Z charakteristiky lyžařského výcviku vyplývá význam a úloha lyžařské průpravy v procesu osvojování a zdokonalování lyžařských pohybových dovedností, které jsou rozlišovány na základní a rozšiřující. Jejich nácvik je považován za stěžejní otázku moderního pojetí lyžařského výcviku. Při osvojování a zdokonalování lyžařských pohybových dovedností postupujeme od základních přes rozšiřující až k těm nejnáročnějším, které jsou i obsahem závodní techniky.

I v případě naprosto ideálních podmínek je sjezdové i běžecké lyžování poměrně složitou pohybovou činností. Velkou roli v něm hrají, kromě míry fyzické zdatnosti, hlavně koordinační a silové schopnosti, rovnováha a dále i psychické faktory, které u každého člověka naprosto individuálně limitují míru schopnosti se pohyb naučit.

 

Charakteristika lyžařského výcviku:

  • probíhá v proměnlivých podmínkách (sněhových, terénních i materiálních), což v některých případech ovlivňuje lyžařský výcvik kladně, někdy i záporně

  • z hlediska proměnlivosti vnějšího prostředí je potřeba provádět výběr podmínek pro výcvik podle momentálních potřeb a situace (výběr vhodného terénu, svahu, sněhových podmínek)

  • vyžaduje určité předpoklady, znalosti a dovednosti, bez nichž jsou didaktické postupy jen velmi málo účinné

  • cílem je nacvičit tzv. otevřené pohybové dovednosti, díky kterým je pak lyžař schopen reagovat na proměnlivé přírodní podmínky či nenadálé situace, může tyto dovednosti i nadále rozvíjet a zdokonalovat

  • nejprve nacvičujeme základní pohybové dovednosti, na ně navazují rozšiřující pohybové dovednosti

 

Obecná struktura lyžařského výcviku​

 

ETAPA ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ 

Členění lyžařského výcviku

 

Z hlediska vývojového členění lyžařského výcviku rozdělujeme vyučovací proces na dvě na sebe navazující etapy:

Etapovité členění vyhovuje jak výuce běhu na lyžích, tak výuce sjezdového lyžování. Každou z etap ještě dělíme na I. a II. část.
Pro každou z etap výuky je charakteristická jiná úroveň lyžařských dovedností, jiný výkonnostní cíl a tím jsou také modifikovány výukové postupy a metody. V ideálním případě na sebe etapa základního a závodního lyžování navazují. To znamená, že s dovednostmi získanými v etapě základního lyžování je možné více či méně úspěšně pokračovat v jejich rozvíjení a uplatnění v etapě závodního nebo extremního lyžování.

Etapa základního lyžování

 

Rozdělujeme ji na dvě části:

  • I. část – úkolem lyžařského výcviku v této části je naučit lyžařskou techniku v základním provedení. Patří sem všeobecná lyžařská průprava, nácvik regulace rychlosti jízdy, specializovaná průprava a nácvik techniky sjíždění a zatáčení a běhu na lyžích v základním provedení. Pohybujeme se na upravených svazích mírného sklonu a na upravených běžeckých tratích. Postoj lyžaře při běhu na lyžích v této části výuky bývá ve statické rovnováze, to znamená, že těžiště těla je umístěno nad opornou plochu lyžaře (nad chodidlem).

  • II. část – úkolem lyžařského výcviku v této části je naučit lyžařskou techniku, kterou využijeme v těžších terénních a sněhových podmínkách. Zdokonalujeme základní pohybové dovednosti, nacvičujeme rozšiřující pohybové dovednosti, které jsou potřebné pro zvládnutí obtížnějších způsobů běhu na lyžích a oblouků využívaných v náročnějších podmínkách. Postoj lyžaře při běhu na lyžích by již měl být v dynamické rovnováze, to znamená, že těžiště těla je umístěno před opornou plochu lyžaře (před špičkou chodidla).

Etapa závodního lyžování

 

Úkolem lyžařského výcviku v této etapě je účelné zdokonalování techniky z hlediska závodních disciplín. Pohybově dokonalá technika se již dále aplikuje a přizpůsobuje do konkrétních podmínek závodních tratí. Nácvik a zdokonalování závodní techniky je spojeno s rozvojem pohybových schopností (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost). Zapojují se zde i další faktory jako jsou psychické a taktické, které jsou nedílnou součástí sportovního výkonu.

Podíl základních pohybových dovedností a míra narůstání úrovně rozšiřujících pohybových dovedností v obou zmíněných etapách:

bottom of page