top of page
AA_IMG_20190323_083354_edited.jpg
AA_IMG_20190323_083441_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

CVIČENÍ PO SPÁDNICI

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na prohloubení pocitu skluzu a rychlosti. Dále jsou zaměřena na nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Nechybí zde ani cvičení pro regulaci rychlosti jízdy a bezpečné zastavení. Všechna cvičení provádíme na mírném sklonu svahu.

Výstupy

Terén: mírný až střední sklon svahu

Pomůcky: kužel

Popis: Cílem je vystoupat ke kuželu. 

  • Výstup stranou – důležité je udržet lyže po celou dobu výstupu v paralelním postavení kolmo na spádnici. Děti střídavě přenáší hmotnost těla z nižší lyže na vyšší se současným úkrokem vyšší lyže stranou. Lyže jsou postaveny na vyšších hranách. Paže s holemi slouží jako opora.

  • Výstup oboustranným odvratem – „stromeček“ – děti lyže pokládají střídavě na vnitřní hrany do odvratu (špičkami od sebe) tak, aby jim neujížděly. Posouvají se malými krůčky nahoru. Pohyb paží je střídavý, podobný jako při chůzi. Hole zapichují za tělo, slouží jako opora proti podklouznutí. Na velmi mírném sklonu svahu můžeme nacvičovat výstup „stromečkem“ bez holí.

Jízda v základním lyžařském postoji

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji. Šíře stopy je zhruba na šíři boků, u začátečníků může být postoj širší, aby byl více stabilní. Dolní končetiny jsou mírně pokrčené a v pokrčených rukách před tělem drží hole, které směřují bodci dozadu.

Jízda v nízkém sjezdovém postoji

– „vajíčko“

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v nízkém sjezdovém postoji („vajíčku“). Snaží se sbalit do co nejnižšího postoje, aby měly co nejmenší odpor vzduchu a byly co nejrychlejší. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v oboustranném přívratu (pluhu). Po celou dobu jízdy se snaží držet špičky lyží u sebe, rychlost jízdy udržují konstantní, regulují ji úhlem odvratu a změnou hranění. V pokrčených pažích před tělem drží hole. 

Jízda v pluhu po spádnici

Kutálení míče 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Děti stojí v oboustranném přívratu (pluhu) a v rukách před tělem drží míč. Při jízdě po spádnici v pluhu míč kutálí před sebou (mezi přední částí lyží) a střídavě jej zvedají a kutálí tak, aby jim míč neutekl. 

Hození a zvedání míče

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Děti sjíždí po spádnici v oboustranném přívratu (pluhu) a v rukách před tělem drží míč. Při jízdě míč vyhodí lehce před sebe, nechají spadnout a míč dojedou, chytí a zvednou. Regulují rychlost jízdy podle potřeby.

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici a za jízdy střídají klouzavý a brzdivý pluh. Při klouzavém pluhu jsou lyže v přívratném postavení mírně na vnitřních hranách, při brzdivém pluhu se zvyšuje hranění a patky lyží se výrazněji odtlačují od sebe. Cvičení můžeme provádět bez holí i s holemi.

Klouzavý a brzdivý pluh

Podjíždění branek

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: sjezdové hole (pěnové žížaly)

Popis: Na svahu je připravena dráha s podjížděcími brankami. Podjížděcí branku můžeme vytvořit ze tří sjezdových holí nebo z pěnových žížal. Branky můžeme postavit i na vrcholu muldy. Děti se snaží v každé brance skrčit tak, aby ji neshodily nebo aby se jí nedotkly. Mezi brankami se postaví zpět do základního lyžařského postoje nebo mohou vyskočit a tlesknout nad hlavou.

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: sjezdové hole (pěnové žížaly), lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Na svahu je připravena dráha s podjížděcími brankami. Podjížděcí branku můžeme vytvořit ze dvou nebo tří sjezdových holí nebo z pěnových žížal. Děti drží v rukách před tělem míč. Těsně před příjezdem k brance míč vyhodí do výšky tak, aby přeletěl branku. V brance se skrčí a při výjezdu z branky se postupně narovnávají a snaží se míč chytit. 

Podjíždění branek s míčem

Házení míče ve dvojici

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Děti jedou po spádnici ve dvojici vedle sebe v pluhu nebo v paralelním postavení. Střídavě si házejí a chytají míč. Svou rychlost regulují tak, aby obě jely na stejné úrovni. Děti se soustředí na házení a chytání míče, nikoli na jízdu.

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici pozadu v oboustranném odvratu (couvají v pluhu). Lyže mají po celou dobu v odvratném postavení, mírně na vnitřních hranách a trup nakloněný lehce ke svahu do středu lyží. Rychlost jízdy si regulují změnou hranění. 

Jízda pozadu v pluhu

Střídavé zvedání lyží

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti střídavě zvedají jednu a druhou lyži za jízdy. Zpočátku dochází k rychlému vystřídání nohou, postupně se snaží o delší skluz na jedné lyži a udržení rovnováhy. Dbáme na to, aby odlehčená lyže směřovala špičkou dolu.

 

Nacvičujeme s holemi nebo bez holí.

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: kužel (hůlka)

Popis: Děti sjíždí po spádnici po jedné lyži. Druhou odlehčenou lyži drží nad sněhem, pokud možno naklopenou špičkou dolu. Snaží se udržet rovnováhu a ujet co nejdelší úsek po jedné lyži. Nacvičujeme s holemi nebo bez holí.

Jízda po jedné lyži

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné  

Popis: Děti se rozjedou po spádnici a provádí za jízdy otočky o 360°. Můžeme nacvičovat s holemi nebo bez holí. Zpočátku za pomalé rychlosti děti zastaví a otočí se pomocí odvratů, postupně zkoušejí otočky za jízdy. Pro zpestření je možné vyhlásit soutěž, kdo jich cestou dolů udělá nejvíce, nebo kdo udělá nejhezčí otočku. 

Otočky na lyžích

Přeskakování lana

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: lano  

Popis: Lano položíme na sníh kolmo na směr jízdy. Děti se rozjedou po spádnici v paralelním postavení, před lanem se odrazí a lano přeskočí. Můžeme nacvičovat s holemi i bez holí.

Zastavení pluhem

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužel (hůlka, klobouček) 

Popis: Děti se rozjedou po spádnici v klouzavém pluhu a postupně přechází do brzdivého pluhu. Mění úhel hranění a odtlačují patky lyží od sebe, až úplně zastaví. Děti se při zastavování pluhem dostávají do záklonu, dolní končetiny, zejména v kolenním kloubu, jsou málo pokrčené. Jako pomůcky můžeme využít kužel, u kterého děti musí zastavit špičkami lyží tak, aby jej neporazily.

Zastavení smykem

Terén: mírný, později prudší sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (kužely, tyče, lano)

Popis: Děti se rozjedou po spádnici v široké stopě nebo v pluhu. Po získání rychlosti přenesou hmotnost těla na budoucí nižší lyži a zastaví smykem. Procvičujeme na obě strany. Mohou zastavovat u různých překážek, např. vytvořit hradbu z kloboučků, tyčí, lana.

 

Nacvičujeme s holemi i bez holí.

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Sesouvání je jedna z náročnějších lyžařských dovedností. Začínáme ze základního lyžařského postavení, děti mají lyže postavené kolmo na spádnici mírně na vyšších hranách. Hmotnost těla rozloží na obě dvě lyže. Překlopením lyží na plochy zahajují sesouvání po spádnici.

Sesouvání

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti přejíždí terénní nerovnosti (různě vysoké muldy).

 

Můžeme nacvičovat s holemi i bez holí.

Přejezd terénních nerovností

Terén: mírný až střední sklon svahu

Pomůcky: malý sněhový můstek

Popis: Děti přejíždí terénní nerovnosti (různě vysoké muldy). Můžeme nacvičovat s holemi i bez holí.Děti se rozjedou po spádnici směrem ke sněhovému můstku. Pokud se bojí, mohou si před ním přibrzdit. Pokud mají malou rychlost, můstek přejedou podobně jako terénní nerovnost. Pokud jedou rychleji, mohou letět krátký okamžik vzduchem. Při doskoku se snaží udržet rovnováhu a nedostat se do velkého záklonu.

Skok na sněhovém můstku 

Výstupy
Jízda v zákl. lyž. postoji
Hozeni a zvednutí míče
Jízda v pluhu
Kutálení míče
Pluh
Házení míče
Podjíždění branek
Pluh pozadu
Otočky na lyžích
Jízda po jedné lyži
Přeskakování lana
Zastavení pluhem
Zastavení smykem
Podjíždění branek - míč
Střídavé zvedání lyží
Sesouvání
Jízda ve„vajíčku“
Ternénní nerovnost
Skok
bottom of page